مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز (TJEE) - مقالات آماده انتشار