مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز (TJEE) - واژه نامه اختصاصی