اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی آقاگل‌زاده

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. ایران

cee.nit.ac.ir/ms/aghagol/home.aspx
aghagolnit.ac.ir
0000-0002-6999-3464

دکتر ابراهیم بابائی

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه تبریز. ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.babaei
e-babaeitabrizu.ac.ir
041-33393763
0000-0003-1460-5177

دکتر محمدباقر بناءشریفیان

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه تبریز. ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sharifian
sharifiantabrizu.ac.ir
041-33393715
0000-0002-5381-0678

دکتر سیدحسین حسینی

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه تبریز. ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.hosseini
hosseinitabrizu.ac.ir
041-33393711
0000-0002-3716-0120

دکتر علی خاکی صدیق

مهندسی برق - کنترل استاد، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی. ایران

wp.kntu.ac.ir/sedigh/index.html
sedighkntu.ac.ir
021-84062317
0000-0001-6702-0063

دکتر ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی

مهندسی برق - الکترونیک استاد، دانشگاه تبریز. ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zdaei
zdaietabrizu.ac.ir
041-33393710
0677-0000-0003-3849

دکتر حمید سلطانیان‌زاده

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک استاد، دانشگاه تهران. ایران

profile.ut.ac.ir/~hszadeh
hszadehut.ac.ir
021-82084909
0000-0002-4154-7059

دکتر مهرداد طرفدار حق

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه تبریز. ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?tarafdar
tarafdartabrizu.ac.ir
041-33393714
0000-0003-0051-2586

دکتر رضا فرجی دانا

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه تهران. ایران

ece.ut.ac.ir/~reza
rezaut.ac.ir
021-82084206
0000-0002-7140-0699

دکتر عباس محمدی

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ایران

aut.ac.ir/cv/2025/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
abm125aut.ac.ir
0000-0002-5505-1660

دکتر جواد فیض

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه تهران. ایران

ece.ut.ac.ir/~jfaiz
jfaizut.ac.ir
021-82084223
0000-0003-0844-8523

محمدعلی بادامچی زاده

مهندسی برق-کنترل استاد دانشگاه تبریز. ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mbadamchi
mbadamchitabrizu.ac.ir
0000-0002-9999-1152

دکتر گئورگ قره‌پتیان

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ایران

aut.ac.ir/cv/2182/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%A9%20%D9%82%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
grptianaut.ac.ir
021-64543341
0000-0003-1521-790X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سیدمهدی توکلی افشاری

مهندسی برق - کنترل استاد، دانشگاه آلبرتا. کانادا

www.ece.ualberta.ca/~mtavakol/pmwiki/index.php?n=Main.HomePage
mahdi.tavakoliualberta.ca
0000-0001-7945-7596

دکتر حمیدرضا زارعی‌پور

مهندسی برق - قدرت استاد، دانشگاه Calgary . کانادا

civilica.com/p/184384/
h.zareipourucalgary.ca
0000-0003-2889-0386

دکتر محمد قنبری

مهندسی برق - مخابرات استاد. دانشگاه ایسکس. انگلستان

www.essex.ac.uk/people/ghanb44808/mohammad-ghanbari
ghanessex.ac.uk
0000-0002-5482-8378

Prof. Carlo Cecati

برق- قدرت استاد. دانشگاه لاکویلا. ایتالیا

www.disim.univaq.it/main/home.php?users_username=carlo.cecati
carlo.cecatiunivaq.it
0000-0001-9228-7886