انتشار نسخه پاییز 1401

مقالات دوره 52، شماره 3(شماره پیاپی 101)، مربوط به پاییز 1401 در تاریخ 09-10-1401 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق سایت مجله برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.