مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز (TJEE) - پرسش‌های متداول