فرایند پذیرش مقالات

فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده به مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

 

در این تصویر، فلوچارت کامل مراحل بررسی علمی، محتوایی، نگارشی و ویراستاری مقالات ارسال‌شده به مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز نمایش داده شده است.