انتشار نسخه زمستان 1401

مقالات دوره 52، شماره 4(شماره پیاپی 102)، مربوط به زمستان 1401 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق سایت مجله برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.