اطلاعات آماری نشریه

  • نوع انتشار: فصلنامه

  • زبان مجله: فارسی و انگلیسی

  • نوع نسخه: تا پاییز 97 چاپی و الکترونیکی، از زمستان 97 الکترونیکی

  • میانگین فرایند داوری مقالات: 3 ماه

  • نوع داوری:  یک سو کور
  • نرخ میانگین پذیرش مقالات: 21 درصد

  • آخرین رتبه مجله در پایگاه Q1 : ISC