انتشار نسخه تابستان 1401

مقالات دوره 52، شماره 2(شماره پیاپی 100)، مربوط به تابستان 1401 در تاریخ 27-07-1401 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق سایت مجله برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.