پذیرش مقالات به هر دو زبان انگلیسی و فارسی

 از تاریخ 1400/09/16 مقالات به هر دو زبان انگلیسی و فارسی پذیرفته می شوند.