دوره و شماره: دوره 49، شماره 3 - شماره پیاپی 89، آذر 1398، صفحه 949-1437 
ارائه اپراتور جدید جایگزین پخش قطره جوهر در روش یادگیری فعال

صفحه 1055-1066

سجاد حق زاد کلیدبری؛ سعید باقری شورکی؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی


بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از همجوشی نتایج چندسطحی

صفحه 1345-1357

اکبر مقیمیان؛ محرم منصوری زاده؛ میرحسین دزفولیان