دوره و شماره: دوره 49، شماره 4 - شماره پیاپی 90، زمستان 1398، صفحه 1439-1903 

علمی-پژوهشی

1. الگوریتمی جهت آشکارسازی خطا در خطوط انتقال HVDC

صفحه 1439-1449

مهدی اخباری؛ حامد سوری


علمی-پژوهشی

31. طراحی مفهومی فیلتر نوری ماخ -زندر مبتنی‌بر بلور فوتونی دوبعدی

صفحه 1795-1799

مسعود کامران کشتیبان؛ کامبیز عابدی؛ محمد جواد شریفی


33. پیش‌بینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی برای سیستم‌های چندهسته‌ای

صفحه 1813-1825

جواد محبی نجم‌آباد؛ سیدعلی سلیمانی ابوری؛ علی اکبر پویان