تخصیص منابع با هدف برقراری عدالت در بهره‌وری انرژی کاربران در شبکه‌های مخابراتی با قابلیت برداشت انرژی بی‌سیم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این پژوهش سعی خواهد شد بهره‌وری انرژی توسط تخصیص منابع در سیستم‌های مخابراتی که انرژی بی‌سیم دریافت می‌کنند (WPCN) مورد بررسی قرار گیرد. در سناریو مورد مطالعه، چندین کاربر ابتدا از ایستگاه توان، انرژی دریافت می‌کنند و سپس به ایستگاه دریافت اطلاعات، ارسال اطلاعات انجام می‌دهند. هدف برقراری عدالت در بهره‌وری انرژی کاربرها است درحالی‌که حداقل گذردهی برای کاربرها تضمین شود و قیدهای برداشت انرژی برآورده گردد. منظور از برقراری عدالت این است که تخصیص منابع در شبکه به‌گونه‌ای انجام گیرد، تا بهره‌وری انرژی کاربری که کمترین مقدار را دارا است، حداکثر گردد. متغیرهای مسئله تعریف شده در این مقاله، زمان‌بندی دریافت انرژی و زمان‌بندی ارسال اطلاعات در هر کاربر و میزان توان اختصاص یافته به هر کاربر جهت ارسال اطلاعات است که در کارهای قبلی به‌صورت توأم مورد توجه قرار نگرفته‌اند. مسئله مورد نظر ذاتاً یک مسئله غیرمحدب و بدرفتار است که نوآوری‌های زیادی جهت ساده‌سازی مسئله بکار گرفته شده و اثبات‌های مختلف ریاضی برای دست‌یابی به جواب ارائه گردید. برای حل مسئله ساده‌سازی شده، یک الگوریتم تکراری ابتکاری با پیچیدگی به‌مراتب کمتر از الگوریتم‌های جستجوی فراگیر ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، نسبت به سایر روش‌های بهینه‌سازی WPCN، فاصله بهره‌وری انرژی کاربران را حداقل می‌نماید به‌گونه‌ای که بهره‌وری انرژی همه کاربران یکسان شده و درعین‌حال به بیشترین مقدار ممکن خواهند رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resources Allocation based on Fair Energy Efficiency in Wireless Powered Communications Network

نویسندگان [English]

  • J. Vahedian Akandi
  • Hosseini Andargoli Hosseini Andargoli
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

In this paper, we will try to examine the energy efficiency by allocating resources in wireless powered communications networks (WPCNs). In this study, the several users initially receive energy from the power station and then communicate with the information station. This paper deals with the fairness on the user's energy efficiency while ensuring minimum throughput for users and fulfilling the energy harvesting power constraints. The problem variables are the timing between receiving energy and sending information per user, and the transmit power of each user, whereas in the previous works, it has not been considered as joint allocation. Due to the non-convex nature of the problem, the some simplifications are used for solving it . In order to solve simplified problem, we present an innovative iterative algorithm with far less complexity than exhaustive search algorithms. Simulation results indicate that the proposed method provides better energy efficiency than other WPCN optimization methods and the only time allocation method. Also, the presented algorithm balances the energy efficiency among users and simultaneously guarantees the minimum rate required for each user.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Efficiency
  • Wireless energy harvesting
  • Power and Time Allocation
  • WPCN
[1]      I. Krikidis, S. Timotheou, S. Nikolaou, G. Zheng, D. W. K. Ng and R. Schober, "Simultaneous wireless information and power transfer in modern communication systems," in IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 11, pp. 104-110, Nov. 2014.
[2]      S. Bi, C. K. Ho, and R. Zhang, “Wireless Powered Communication: Opportunities And Challenges,” IEEE Commun. Mag., vol. 53, no. 4, pp. 117–125, 2015.
[3]      S. Bi, Y. Zeng and R. Zhang, "Wireless powered communication networks: an overview," in IEEE Wireless Communications, vol. 23, no. 2, pp. 10-18, April 2016.
[4]      محمدعلی محمدی، زهرا مبینی، نرخ قابل حصول ارسال هم‌زمان اطلاعات و توان برای سیستم مخابرات دوطرفه مجهز به آرایه آنتن عظیم، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 48، شماره 1، صفحه 315-326، بهار 1397
[5]      H. Ju and R. Zhang, “Throughput Maximization In Wireless Powered Communication Networks,” IEEE TRANS. Wireless Commun., vol. 13, no. 1, pp. 418–428, Jan. 2014.
[6]      محمد لاری، تخصیص منابع جهت کمینه‌سازی تأخیر ارسال در سامانه‌های مخابراتی تغذیه‌شونده به‌صورت بی‌سیم، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 3، صفحه 1205-1212، پاییز 1396
[7]      Q.Wu, M. Tao, D.W. K. Ng,W. Chen, and R. Schober, “Energy-Efficient Resource Allocation For Wireless Powered Communication Networks,” IEEE TRANS. Wireless Commun., vol. 15, no. 3, pp. 2312 – 2327, Mar. 2016.
[8]      Q.Wu, W. Chen, D.W. K. Ng, J. LI, and R. Schober, “User-Centric   Energy Efficiency Maximization For Wireless Powered Communications,” IEEE TRANS. Wireless Commun., vol. 15, no. 10, pp.  6898 – 6912, Oct.2016.
[9]      B. Kim, J. Kang, H. Kim and J. Lee, "Max-Min Energy-Efficiency Optimization in Wireless Powered Communication Network with Harvest-Then-Transmit Protocol," 2016 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS), Prague, 2016, pp. 1-5.
[10]      M. Song and M. Zheng, "Energy Efficiency Optimization For Wireless Powered Sensor Networks With Nonorthogonal Multiple Access," in IEEE Sensors Letters, vol. 2, no. 1, pp. 1-4, March 2018
[11]      S. Guo, Y. Shi, Y. Yang and B. Xiao, "Energy Efficiency Maximization in Mobile Wireless Energy Harvesting Sensor Networks," in IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 17, no. 7, pp. 1524-1537, July 2018.
[12]      L. Bin, Z. Yang, G. Gui, and H. Sari “Optimal time allocation in backscatter assisted wireless powered communication networks,”  Sensors. journal, vol. 17, no. 6, pp. 1258, 2017.
[13]      Y. Li, M. Sheng, X. Wang, Y. Zhang, and J. Wen, “Max-Min Energy-Efficient Power Allocation In Interference-Limited Wireless Networks,” IEEE Transactions on Vehicular Technology., vol. 9, no. 64, pp. 4321-4326, 2014.
[14]      S. Boyd and L. Vandenberghe, Convex Optimization. Cambridge university press, 2009.