دوره و شماره: دوره 45، شماره 2 - شماره پیاپی 72، شهریور 1394 
ارتباط‎ مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال‌های MEG

صفحه 65-74

سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی


شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی

صفحه 75-83

سجاد شفیع‌پور یوردشاهی؛ میرهادی سیدعربی؛ علی آقاگل‌زاده