گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملگر تصحیح برچسب

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شیراز