دوره و شماره: دوره 45، شماره 3 - شماره پیاپی 73، آذر 1394