یک روش جدید برای کنترل ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون نیاز به سنسور به روش SVM-DTC

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی گروه مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه علم و صنعت