ارائه دو الگوریتم دیکدینگ هیبرید جدید با عملکرد بسیار خوب و پیچیدگی بسیار کم برای دیکدینگ کدهای LDPC

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه شهید بهشتی