کنترل سرعت و شار موتور سنکرون رلوکتانسی با استفاده از کنترل لغزشی مرتبه دوم به روش فوق پیچشی و قانون توصیفی تغییرات

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی فنی مهندسی - دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی و قطب علمی آنالیز غیرخطی، بهینه‌سازی و کنترل - دانشگاه شهرکرد