بهبود پایداری دینامیکی به روش کنترل فازی در سیستم‌های قدرت چندماشینه با کاربرد TCSC

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهرکرد