شناسایی چهره براساس ظاهر در رشته‌های ویدئویی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه صنعتی نوشیروانی