موقعیت‌یابی مبتنی بر پرش با استفاده از حسگرهای مرجع دارای دو شعاع ارتباطی متفاوت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشکاه مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه بیرچند