دوره و شماره: دوره 45، شماره 4 - شماره پیاپی 74، اسفند 1394 
طراحی فیلترهای توری پراشی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

صفحه 13-22

عطااله ابراهیم زاده شرمه؛ عباس فتح تبار فیروزجاه؛ حسین علیجانزاده بورا


ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی

صفحه 79-84

زهرا حبیبی؛ مرتضی کازرونی؛ سیدحسین محسنی ارمکی؛ عماد حمیدی


ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل

صفحه 93-102

رضا زردشتی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ امیرعلی نیکخواه


کنترل اینورترهای متصل به شبکه در حضور سلف غیرخطی در فیلتر LCL خروجی

صفحه 127-137

حسین صفامهر؛ تورج عباسیان نجف آبادی؛ فرزاد رجایی سلماسی