دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 58، پاییز 1388 
2. آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی

صفحه 14-25

سیدعابد حسینی؛ محمدعلی خلیل‌زاده؛ سیدمهرام همام؛ مهدی آذرنوش


4. ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی

صفحه 37-48

مهدی سعادتمند طرزجان؛ مهدی ملبوبی؛ مرتضی خادمی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی