طراحی کنترل‌کننده فازی-تطبیقی بهینه برای کنترل ربات‌های با بازوی انعطاف‌پذیر

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران