آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

4 مربی دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران