روشی جدید برای غنی‌سازی سیگنال‌های صوتی با استفاده از آنالیز LPC در روش‌های تفریق طیفی پایده، چند بانده و معکوس فوریه

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی