روشی جدید در جایابی بهینه خازن‌ها و ژنراتورهای توزیع شده در شبکه‌های توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتری جهت داده شده با PSO

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان