جایابی و تنظیم پارامترهای کنترل‌گر یکپارچه عبور توان (UPFC) جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 استادیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی همدان

3 استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

4 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،‌ دانشگاه تبریز