ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد