دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 57، خرداد 1388