دوره و شماره: دوره 44، شماره 4 - شماره پیاپی 70، زمستان 1393