استخراج و بازسازی خودکار اطلاعات سه‌بعدی زمین فوتبال در تصاویر تک‌دوربینی کالیبره‌نشده

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شاهد