تحلیل توزیع میدان الکتریکی در مقره‌های پلیمری تحت شرایط یخ‌زدگی با استفاده از روش المان محدود

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت ایران