ارائه یک الگوریتم شناسایی گره‌های کپی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک انتشارات محلی و کانال‌های کرم‌چاله قانونی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر