دوره و شماره: دوره 44، شماره 3 - شماره پیاپی 69، آذر 1393