بررسی رفتار عایقی روغن معدنی در ولتاژ فرکانس قدرت با حضور نانولوله‌های کربنی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات کرمانشاه