طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات بروجرد

2 دانشیار مجتمع برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر