ارزیابی جنبه‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز