دوره و شماره: دوره 53، شماره 4 - شماره پیاپی 106، دی 1402، صفحه 245-319