دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، آبان 1402، صفحه 159-243