دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 103، فروردین 1402 

علمی-پژوهشی

پروتکلی برای ارتباطات گمنام احراز اصالت شده با رمزنگاری پساکوانتومی و قراردادهای هوشمند

صفحه 49-59

10.22034/tjee.2023.15981

محمد مهدی مجاهد؛ امیر حسنی کرباسی؛ صادق دری نوگورانی؛ علیرضا کیاکجوری