دوره و شماره: دوره 53، شماره 2 - شماره پیاپی 104، تیر 1402، صفحه 81-158 
PerBOLD: A Big Dataset of Persian Offensive language on Instagram Comments

صفحه 149-158

10.22034/tjee.2023.15794

مریم خدابخش؛ فاطمه جعفری نژاد؛ مرضیه رحیمی؛ مسعود قیومی