دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 64، پاییز 1391