تشخیص عوارض مصنوعی (انسان-ساز) در تصاویر هوایی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال و پردازش ریخت‌شناسی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز