حاشیه‌نویسی خودکار تصویر با استفاده از ارتباط معنایی بین نواحی مبتنی بر تئوری تصمیم چندشرطی – افتخاری‌مقدم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، رایانه و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 استادیار دانشکده مهندسی برق، رایانه و فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین