یک روش جدید برای جایابی منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با هدف کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان