دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 63، بهار 1391