الگوریتم توزیع‌شده جهت فراهم‌آوردن پوشش چند جانبه از هدف در شبکه‌های حسگر بصری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی