ارائه روشی جهت طراحی کنترل‌کننده برای هدایت مسیر بازوی غیرهولونومیک روبات لاپاروسکوپی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز